Kiedy wysłać pracownika na badania kontrolne?

badania kontrolne
03 wrz

Badania kontrolne – medycyna pracy

Według Internetowej Encyklopedii PWN medycyna pracy to: interdyscyplinarna gałąź wiedzy medycznej, badająca wpływ pracy na zdrowie człowieka oraz sposoby zapobiegania skutkom ryzyka zdrowotnego związanego z pracą. Jednym z aspektów, jakimi zajmuje się ten dział medycyny, jest określenie częstotliwości wykonywania specjalistycznych badań. Mają one na celu ocenić, czy dany pracownik może wykonywać wszystkie zadania, do jakich zobowiązuje go umowa. Według Kodeksu pracy wyróżniamy następujące rodzaje badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Artykuł 229. Kodeksu pracy mówi, że analizom wstępnym muszą być poddane wszystkie nowo zatrudniane osoby. Inaczej nie powinny być dopuszczone do stanowiska pracy. Badania okresowe mają sprawdzić, czy stan zdrowia pracowników nie uległ pogorszeniu. Ich częstotliwość z reguły określa lekarz medycyny pracy.

Badania kontrolne

Kolejny typ analiz medycznych to badania kontrolne. Wcześniej przytoczony artykuł Kodeksu pracy podaje, że: W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania kontrolne pracownika są zatem kluczowe do ponownego rozpoczęcia pracy po dłuższej absencji spowodowanej chorobą. Skierowanie na wizytę lekarską wręcza podwładnemu przełożony. Opłata za analizy leży po stronie przedsiębiorcy.

Zapisy Kodeksu pracy mówią, że wszystkie badania powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w czasie godzin pracy. Nieobecność nie jest wtedy traktowana jako dzień wolny, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Badania kontrolne do pracy najczęściej nie zajmują całego dnia. Dlatego zaleca się powrót do siedziby firmy po zakończonych analizach. W sytuacji, gdy na wizytę trzeba dojechać do innej miejscowości, podwładnemu przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy podróżach służbowych.

Warto podkreślić, że dopuszczenie do wypełniania obowiązków pracownika bez aktualnego orzeczenia o zdolności do wykonywania zadań jest niezgodne z prawem. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorcę można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Grzywny wynoszą od 1000 zł do 30 000 zł.

Brak komentarzy

Napisz komentarz