Praca: Wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wychowawca
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/5457
OBOWIĄZKI:
1. Współuczestnictwo w akcji rekrutacyjnej do Hufca. 2. Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego oraz wychowania i opieki uczestników. 3. Organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów wychowawczych, grup wsparcia, zajęć zespołowych i indywidualnych, etc.) oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań, etc.).4. Udział w radach pedagogicznych (według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał).5. Realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą dotyczących organizacji grupy wychowawczej, troski o właściwy stosunek uczestnika do nauki i pracy, troski o wychowanie moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami, dbania o higienę zdrowotną uczestników, opieki i wspomaganie organizacji pomocy materialnej dla uczestników, pomocy wsamorealizacji, wdrażania do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych.6. Wypracowywanie u wychowanków umiejętności komunikowania o trudnych sytuacjach, problemach i wpajanie im właściwego sposobu reagowania na nie.7. Respektowanie zasad współpracy z domem rodzinnym, rówieśnikami, szkołą i pracodawcą.8. Bieżąca analiza efektów pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;9. Bieżące monitorowanie występowania wykruszalności uczestników i podejmowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych.10. Dbanie o warunki realizacji nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym naukę i egzekwowanie ścisłego przestrzegania przepisów BHP, postanowień regulaminu w zakładzie pracy i szkole.11. Wskazywanie źródeł pomocy materialnej uczestnikom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej;12. Udzielanie pomocy w zakresie terminowego zgłaszania uczestników kończących naukę zawodu w formach pozaszkolnych do zdawania egzaminów eksternistycznych.13. Utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży.14. Prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych;15. Prowadzenie pracy wychowawczej i profilaktyki dyscyplinarnej z uczestnikami kształtowanie właściwych postaw i stosunków międzyludzkich w grupie wychowawczej.16. Dokładna znajomość uczestników i ich sytuacji rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników wymagających resocjalizacji.17. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym realizowaniem programu praktycznej nauki zawodu.18. Utrzymywanie stałego kontaktu z instruktorami praktycznej nauki zawodu i nauczycielami,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie wyższe kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii2) umiejętności - umiejętność pracy z młodzieżą3) doświadczenie zawodowe - 2 lata stażu pracy na stanowisku wychowawcy, brak wymogu stażu na stanowisku młodszego wychowawcy.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie