Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139165

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- wyjazdy służbowe,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • nadzoruje realizację zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, w tym egzekwuje wykonanie wniosków i kontrolę realizacji wystąpień pokontrolnych,
 • kontroluje wykonywania zadań przez nadzorowane jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeprowadza ocenę pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • wykonuje czynności kontrolne wynikające z resortowych/rządowych programów w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wykonywanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Znajomość przepisów ustaw: wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Znajomość obsługi programów: MS Word i MS Excel.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe