Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137569

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • prowadzi sprawy związane z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości nabywane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu budowy lub modernizacji dróg publicznych, linii kolejowych lub realizacji budowli przeciwpowodziowych,
  • rozpatruje odwołania od decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne,
  • prowadzi sprawy związane z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inne cele publiczne, a także sprawy związane z ustalaniem odszkodowań za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości, związane z realizacją celów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze, lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, lub inne wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki nieruchomościami
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub w geodezji - powyżej roku,
  • Znajomość przepisów ustaw: Kodeksu cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe