Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137217

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projektu decyzji, w celu zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę, na obszarze kolejowym i terenie zamkniętym oraz na podstawie specustaw: kolejowej, o gazoporcie, szerokopasmowej i przesyłowej,
 • sprawdza dokumenty zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania i prowadzi postępowania administracyjne,
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych w celu weryfikacji wydanych decyzji oraz przygotowuje postanowienia udzielające zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • współdziała w prowadzeniu spraw w zakresie egzekucji administracyjnej wynikających z decyzji administracji architektoniczno – budowlanej I instancji oraz rozpatruje skargi, wnioski i zapytania z zakresu prowadzonych spraw,
 • prowadzi rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na terenach będących w kompetencji Wojewody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub architektura lub inżynieria środowiska,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe ww obszarze architektoniczno-budowlanym – co najmniej 0,5 roku,
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o transporcie kolejowym, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych.Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.