Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137091

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym,


- praca w pozycji siedzącej,


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II  piętrze PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem świadczenia pracy, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • koordynuje i przygotowuje projekty planu potrzeb środków finansowych na realizację zadań Wydziału w zakresie dotacji, gromadzi niezbędne dane oraz opracowuje w Wydziale dokumentację potrzebną do sporządzenia planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie dotowanych zadań; prowadzi i monitoruje rozliczenia finansowe zadań refundowanych z budżetu Wojewody Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego,
  • realizuje sprawy związane z przekazywaniem i rozliczaniem wydatkowania dotacji; przygotowuje dane do okresowej analizy w zakresie planu i wykonania dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego (jst), uzgadnia na bieżąco oraz w okresach sprawozdawczych z jst. plan dotacji i wysokość przekazanych środków a także wykonuje polecenia przekazania środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień a także przekazywania dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i przekazywania środków budżetowych do innych jednostek uprawnionych do otrzymania dotacji budżetowej na podstawie umów lub porozumień,
  • weryfikuje pod względem finansowym i rachunkowym i przekazuje do zatwierdzenia otrzymane z jst. sprawozdania z wykonania planu finansowego w zakresie przekazanych środków dotacji, dokonuje analizy wydatków, sporządza obowiązujące sprawozdania zgodnie z wymogami ustawowymi na potrzeby wewnętrzne Urzędu oraz kompletuje i opracowuje informacje oraz sporządza kompleksowe analizy na potrzeby ministrów właściwych w zakresie dotowanych zadań, a także sporządza dokumentację kontrolną i przeprowadza kontrolę w celu ustalenia stanu faktycznego, oceny kontrolowanej działalności oraz skutków kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 1 rok.
  • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o kontroli w administracji rządowej.
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy (RODO).
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe