Praca: Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 136789

Warunki pracy


 • praca w terenie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • praca z klientem zewnętrznym (spoza administracji)
 • zagrożenie korupcją
 • prowadzenie samochodu w celach służbowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu ds. kategorii specjalnej, prace jego członków, w tym rozdziela zadania oraz monitoruje stopień ich wykonania w ramach przydzielonych mu procesów uznania zdatności SP oraz przekwalifikowania SP do kategorii specjalnej.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych, monitorowania zdatności do lotu projektu typu oraz badania spełnienia przez statki powietrznego kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu DO oraz PO w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat PO lub DO oraz podmioty zatwierdzające (PZ) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie początkowej zdatności do lotu.
 • Realizuje zadania celem wydania zezwolenia na lot, zatwierdzania warunków lotu oraz zezwoleń na loty w szczególnych okolicznościach.
 • Ocenia merytorycznie wpływające dokumenty takie jak charakterystyka organizacji, podlegające zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego DO oraz PO.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism w zakresie właściwości Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub elektronicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze zdatności do lotu statku powietrznego
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej zdatności do lotu SP
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA oraz ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodącyPracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.