Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86847

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
 • prowadzi sprawy związane z pozwoleniem na realizację budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzi sprawy związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego w zakresie linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego, sieci szerokopasmowej, inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • prowadzi sprawy związane z pełnieniem przez Wojewodę obowiązków organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikającym z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym - powyżej roku,
 • Znajomość przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w zakresie sieci przesyłowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo wodne, o gospodarce nieruchomościami, o drogach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ