Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84715

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością statystyczną w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i programem badań statystycznych,
 • przygotowuje informacje zbiorcze i opinie dotyczące zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 • opiniuje pod względem merytorycznym uchwały organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw związanych z ochroną zdrowia,
 • weryfikuje sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
 • współdziała z odpowiednimi podmiotami medycznymi, samorządami terytorialnymi oraz urzędami i instytucjami w zakresie wyjaśniania i załatwiania skarg, wniosków, postulatów obywateli kierowanych do Wojewody Podkarpackiego, a dotyczących spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 • realizuje zadania Wojewody Podkarpackiego w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, wynikających ze stosownych przepisów prawa oraz innych programów profilaktycznych,
 • prowadzi sprawy związane z działalnością i finansowaniem naczelnego lekarza uzdrowisk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia - powyżej 6 miesięcy,
 • Znajomość przepisów prawnych: o zdrowiu publicznym, o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, o świadczeniach opieki sdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word i MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ