Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 83949

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • samodzielnie weryfikuje dokumentację księgową oraz prowadzi ewidencję księgową przy użyciu programu finansowo-księgowego w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym wydziału w układzie budżetu zadaniowego oraz prowadzi obsługę finansową planu wydatków budżetowych, tj. sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym dyspozycje przekazania środków, sporządza przelewy bankowe i analizuje operacje na wyciągach do rachunków bankowych,
 • samodzielnie obsługuje sprawozdawczość budżetową w zakresie wydatków budżetowych: sporządza jednostkowe sprawozdania Wydziału Finansów i Budżetu (w programie TREZOR), sprawdza pod względem formalno-rachunkowym jednostkowe sprawozdania podległych jednostek budżetowych oraz sprawozdania dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedkładane przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza sprawozdania łączne dysponenta części,
 • samodzielnie uzgadnia z zapisami księgowymi oraz sprawdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia z wykorzystania środków budżetowych,
 • samodzielnie sporządza oraz gromadzi korespondencję/dokumentację (wydruki z systemu finansowo-księgowego, pisma, zestawienia) w zakresie powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych - co najmniej 6 miesięcy,
 • Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o sprawozdawczości budżetowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ