Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 80553

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • weryfikuje pod względem formalnym wnioski składane przez klientów dotyczących zalegalizowania pobytu w Polsce w formie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz obsługuje klientów wezwanych do osobistego stawiennictwa i usunięcia braków formalnych tych wniosków, a także pobiera od nich odciski linii papilarnych,
  • rejestruje wnioski i pisma procesowe w elektronicznym obiegu dokumentów (e-DOK) oraz we właściwych rejestrach prowadzonych w systemie informatycznym, wchodzących w skład Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (SI POBYT); rejestruje w SI POBYT przyjęcia na stan urzędu spersonalizowanych dokumentów oraz wysyła nowe zlecenia personalizacji dokumentów dla cudzoziemców, dokonuje sprawdzeń ww. systemie oraz w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS II), Systemie Informacji Wizowej (VIS),
  • udziela klientom informacji w sprawach legalizacji pobytu i obywatelstwa oraz archiwizuje dokumentację wytworzoną w Oddziale Obsługi Cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 6 miesięcy,
  • Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach; o obywatelstwie polskim, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz przepisy wykonawcze do ww. aktów prawnych odnoszące się do zadań wojewody; o służbie cywilnej; kodeks postępowania administracyjnego; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Znajomość języków obcych - alternatywnie: rosyjski, ukraiński, angielski.

APLIKUJ TERAZ