Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 74195

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
długotrwała pozycja siedząca,
narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,
współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca na 4 piętrze,
praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności realizowanych przez KW PSP w Rzeszowie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej,
 • sporządza druki planistyczne oraz plan rzeczowo-finansowy w zakresie wydatków finansowych z budżetu środków europejskich i współfinansowanych z budżetu państwa dotyczących projektów UE,
 • tworzy założenia projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgłaszanych przez KW PSP w Rzeszowie do przyznania dofinansowania,
 • prowadzi dokumentację związaną z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych i pomocowych,
 • prowadzi sprawy z zakresu współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP woj. podkarpackiego,
 • bierze udział w pracach międzynarodowych komisji i zespołów oraz bieżąca współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
 • bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.),
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.

APLIKUJ TERAZ