Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 61163

Warunki pracy

•praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
•obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
•kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń organów administracji rządowej, uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji publicznej, sprawdzanie merytorycznej zasadności uchwał organów administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, łowiectwa, leśnictwa i gospodarki wodnej,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad wykonywaniem, przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty, zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o lasach i w ustawie Prawo łowieckie,
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku geologia, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – co najmniej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo łowieckie, o ochronie przyrody, o lasach, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ