Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 57104

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
-obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka, niszczarka),
-praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu/ możliwe również wyjazdy służbowe;
-praca przy oświetleniu mieszanym,
- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 28.
Budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zakres zadań

 • prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji urlopowej pracowników oraz innych nieobecności w pracy,
 • nadzorowanie prawidłowości sporządzania miesięcznych kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczenia czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników, stażami pracy i praktykami studenckimi,
 • wydawnie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania pracowników oraz kontrola ich ważności,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej dotyczacej obszaru kadr oraz opracowywanie informacji i anliz z zakresu spraw kadrowych,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektów regulaminów i procedur z obszaru kadrowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzedów państwowych, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość ustawy o reahabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ