Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 42494

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy, praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Kilka razy w roku kontakty z urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki. Budynek, w którym znajduje się stanowisko pracy nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;
 • Koordynacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej określenia potrzeb materiałowo - technicznych KWP w Rzeszowie w celu logistycznego zabezpieczenia wprowadzenia wyższych stanów gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny;
 • Opracowywanie dokumentów planistycznych i planu przydziału rezerw strategicznych oraz planowanie rozdziału sprzętu i materiałów dla KWP w Rzeszowie oraz jednostek KMP/KPP woj. podkarpackiego celem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji;
 • Planowanie zabezpieczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia rezerw osobowych pracowników KWP w Rzeszowie oraz koordynowanie KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu właściwego funkcjonowania jednostek zmilitaryzowanych Policji;
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KWP w Rzeszowie oraz nadzorowanie dokumentacji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby KMP/KPP woj. podkarpackiego w celu logistycznego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Policji;
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji tabel należności jak i zestawień zabezpieczenia materiałowych potrzeb jednostki zmilitaryzowanej Policji w dziale zaopatrzenia oraz bieżąca weryfikacja zapasów nienaruszalnych w celu logistycznego zabezpieczenia jednostek garnizonu podkarpackiego;
 • Opracowywanie jak i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z alarmowaniem w celu sprawnego osiągnięcia gotowości do działań przez pracowników i policjantów Wydziału Zaopatrzenia;
 • Współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami jednostek terenowych Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w sprawach przygotowań obronnych Państwa oraz udział w organizowaniu szkoleń oraz ćwiczeń sztabowych z zakresu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się problematyką obronną w zakresie logistycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w pracy w administracji publicznej na stanowiskach obsługi logistycznej w obszarze dotyczącym zagadnień mobilizacyjno - obronnych
 • Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
 • Znajomość przepisów: USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) • USTAWA z dnia 29 października 2010 r o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) •ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. nr 203 poz. 2081) •ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004 r. nr 219 poz. 2218) •ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210 poz. 1612) •ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. nr 197 poz. 1426) •USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) •USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 poz. 1897) •ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. z 2017 poz. 725) •ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. z 2010 nr 41 poz. 234) •ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 poz. 2166) •USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 poz. 1541) •ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. z 2002 nr 166, poz. 1367 z późn. zm.) • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 poz. 412) • ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.) • DECYZJA NR 2/08 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DBP-VI-0221/5534/08/MS) •DECYZJA NR 1/11 DYREKTORA DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MSWiA i DYREKTORA DEPARTAMENTU BUDŻETU MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca Decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (DAiN-IV-0221/1/11)
 • Znajomość Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 grudnia 2013 roku z późn. zm.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, analizy, syntezy umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office, Open Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz prowadzeniu spraw żywieniowych
 • Upoważnienie do Systemu Powiadamiania Alarmowego

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.