Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 21994

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca przy komputerze, przy urządzeniach pomiarowych.
Stanowisko pracy wymaga nadzoru w przestrzeganiu przepisów BHP przy realizacji zadań. Wymaga również wykazywania się inicjatywą w podejmowaniu decyzji o doborze sposobu, metodach i warunkach realizacji robót oraz dobieranie odpowiednich materiałów, narzędzi i sprzętu dla prawidłowego wykonywania prac remontowo - konserwatorskich.

Zakres zadań

 • Koordynacja zadań związanych z realizacją prac remontowo - konserwatorskich oraz produkcji pomocniczej (stolarnia i ślusarnia) w KWP/KMP/KPP w celu prawidłowej i terminowej realizacji;
 • Nadzór i kontrola pracy; kotłów gazowo - olejowych, szafy sterowniczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, stacji uzdatniania wody w celu prawidłowego funkcjonowania OPP w Zaczerniu. Kontakt z Urzędem Dozoru Technicznego w celu dopuszczenia urządzeń technicznych do użytkowania;
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do postępowań o zamówienia publiczne na zakup sprzętu i materiałów do remontu i robót konserwacyjnych (opis techniczny przedmiotu zamówienia, wyliczenie wartości zamówienia, przygotowanie projektów umów itp.) w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania;
 • Realizacja zleceń wewnętrznych i opracowywanie kalkulacji na wykonanie wyrobów własnych w celu wyliczenia wartości wytworzonych wyrobów i wprowadzenia do ewidencji;
 • Realizacja i opracowywanie kosztorysów na roboty remontowo - budowlane realizowane siłami własnymi przez grupę konserwatorów w celu wyliczenia wartości oraz ilości materiałów potrzebnych do ich wykonania;
 • Wykonywanie rozliczeń materiałów zużytych do wykonania prac remontowo - konserwatorskich przy realizacji poszczególnych zadań w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej;
 • Przygotowywanie corocznych harmonogramów przeglądów technicznych instalacji gazowych i kotłowni wraz z kotłami, urządzeń klimatyzacyjnych i przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych w celu terminowej ich realizacji;
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji zadań w celu bezpiecznego ich wykonania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w branży ogólnobudowlanej lub sanitarnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze na stanowisku koordynującym zadania w branży budowlanej lub sanitarnej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do wykonawstwa w branży ogólnobudowlanej lub sanitarnej i przynależność do izby inżynierów budownictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy BHP dla nadzoru
 • Uprawnienie do obsługi kotłów grzewczych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1912819.html

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.