Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75917

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego
 • Wspomaga Dyrektora w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarzadzania strategicznego, zarzadzania procesami i zarzadzania zmianą
 • Organizuje i obsługuje narady oraz spotkania służbowe kadry kierowniczej Izby
 • Koordynuje działania dotyczące zarządzania upoważnieniami
 • Prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek organizacyjnych
 • Prowadzi statystyki, sprawozdawczość i analizę dotyczącą strategicznych obszarów działania izby
 • Prowadzi sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów
 • Prowadzi współpracę międzynarodową, w tym z w regionach przygranicznych oraz koordynuje działania izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączniem spraw należących do innych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o finansach publicznych – rozdz.6 Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie techniki prawodawczej oraz zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ