Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 87484

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


-  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


-  wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,


-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych oraz studiów projektowych
 • Uczestniczy w planowaniu potrzeb finansowych w zakresie prowadzonej dokumentacji, współpracuje przy zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe
 • Uczestniczy w przygotowaniu treści projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi podczas przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Współuczestniczy w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji projektowej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz przedstawicielami Centrali
 • Uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi- w opiniowaniu rozwiązań drogowych i komunikacyjnych dotyczących dróg krajowych zawartych w dokumentacjach inwestorów zewnętrznych wobec GDDKiA (wykonywanych na zlecenie np. PKP, zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa

APLIKUJ TERAZ