Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 85556

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Obsługa klientów zewnętrznych


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi odpowiednie ewidencje, rejestry, monitoringi, dzienniki korespondencji w tym zakresie oraz przekazuje sprawozdania z badań weryfikowanych i opracowywanych WWiORB i STWiORB
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe oraz innych Wydziałów w pozyskaniu, koordynacji i opracowywaniu informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali oraz na zewnątrz do Biur Inżynierów Projektów
 • Przygotowuje na podstawie danych otrzymanych od Kierowników Zespołów zbiorcze zestawienie „Monitoring Jakości Robót” oraz prowadzi w tym zakresie korespondencję (wyjaśnienia, uzgodnienia) z Kierownikami Projektów i Nadzorem oraz Centralą
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe przy przygotowaniu dokumentów do kontroli i audytów wewnętrznych oraz audytów realizowanych przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Przyjmuje, rejestruje oraz przekazuje korespondencję wpływającą do Wydziału. Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych zadań w ramach czynności stanowiska
 • Obsługuje skrzynkę pocztową E-PUAP poprzez odbiór korespondencji przychodzącej
 • Rozwozi korespondencję pomiędzy siedzibami Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu technologii i jakości budowy dróg (orientacja w zakresie badań laboratoryjnych),
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

APLIKUJ TERAZ