Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 80839

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych.
Praca w terenie, wysiłek fizyczny.
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne kruszyw,
 • Analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych kruszyw,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Analizuje i konsultuje z bezpośrednim przełożonym swoje spostrzeżenia,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby kruszyw,
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025.

APLIKUJ TERAZ