Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79213

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych,
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych oraz uzyskania decyzji środowiskowej,
 • Współpracuje w prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • Współuczestniczy w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Sprawdza projekty budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • Uczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowuje Programy Inwestycji dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich oraz uzgadniania w centrali GDDKiA. Na bieżąco weryfikuje i aktualizuje dane w Centralnym Zasobie Danych.
 • Współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów specustawy drogowej
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa,
 • Prawo jazdy kat. B

APLIKUJ TERAZ