Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 74329

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych,
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Współpracuje w prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno- ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych oraz studiów wykonalności
 • Uczestniczy w planowaniu potrzeb finansowych w zakresie prowadzonej dokumentacji, współpracuje przy zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe
 • Uczestniczy w przygotowaniu treści projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi podczas przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Współuczestniczy w opiniowaniu i weryfikowaniu dokumentacji projektowej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz przedstawicielami Centrali
 • Uczestniczy - we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - w opiniowaniu rozwiązań drogowych i komunikacyjnych dotyczących dróg krajowych zawartych w dokumentacjach inwestorów zewnętrznych wobec GDDKiA (wykonywanych na zlecenie np. PKP, zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego,
 • znajomość przepisów specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienie budowlane do projektowania lub wykonywania (w zakresie branży drogowej)
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,
 • znajomość języków obcych: angielski na poziomie komunikatywnym

APLIKUJ TERAZ