Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139181

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • weryfikuje wnioski składane przez cudzoziemców dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, ze względu na wykonywanie pracy, w celu wprowadzenia danych do właściwego rejestru prowadzonego w systemie informatycznym, wchodzącego w skład Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, dokonania sprawdzeń w Systemie Informacyjnym Schengen, a następnie prowadzi postępowania administracyjne w I instancji, przygotowuje projekty decyzji w ww. sprawach i wydania wnioskowanej karty pobytu,
  • prowadzi postępowania administracyjne wszczynane z urzędu w przedmiocie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy motywowane pracą w Polsce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 1,5 roku.
  • Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy odnoszące się do zadań wojewody; o służbie cywilnej; kodeks postępowania administracyjnego; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Znajomość języków obcych (alternatywnie: rosyjski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski).