Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 98581

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia


 

Zakres zadań

 • prowadzi proces planistyczny w ramach sporządzania planów zadań ochronnych, w tym udział w prowadzeniu spraw dla wszystkich obszarów Natura 2000 objętych projektem w skali jednostki polegających na m.in.: opracowaniu pod względem merytorycznym projektów dokumentów, ogłoszeń, zarządzeń, porozumień, umów
 • współuczestniczy w przygotowaniu dokumentacji niezbędną do procesu zamówień publicznych
 • współpracuje z wykonawcami opracowań eksperckich i projektów planów zadań ochronnych, dokonuje analizy dokumentów przedstawionych przez wykonawców
 • wykonuje zadania związane organizacją i przebiegiem spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy jak i innych spotkaniach organizowanych w ramach projektu
 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością projektu
 • prowadzi sprawy związane z procesem promocji projektu, obsługuje stronę internetową projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub/i biologii lub/i leśnictwa lub/i geografii lub/i gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska /ochrony przyrody lub/i kształtowania środowiska przestrzennego lub/i projektach finansowanych z funduszy europejskich/krajowych
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o lasach i aktów wykonawczych do w/w ustaw
 • znajomość ustaw : Kodeks postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, o służbie cywilnej
 • znajomość ogólnych zasad dotyczących projektu POIŚ „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
 • specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, gospodarki leśnej, planowania przestrzennego oraz znajomość prawa w tym zakresie
 • umiejętność: podejmowania decyzji i odpowiedzialność, rozwiązywania problemów samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • identyfikacja z misją urzędu
 • przeszkolenia z zakresu: ochrony przyrody, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, projektach finansowanych z funduszów europejskich/krajowych

APLIKUJ TERAZ