Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 87154

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


- krajowe  wyjazdy służbowe.


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o wadach i przesyła do Gwaranta pisemne żądania ich usunięcia ustalając termin naprawy oraz kategorie wady
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych
 • Ustala terminy przeglądów gwarancyjnych zadań zrealizowanych, z powiadomieniem Komisji i Gwaranta
 • Bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza
 • Określa terminy na zajęcie stanowiska przez poszczególnych członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych
 • Sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych
 • Monitoruje działania związane z wywiązywaniem się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ