Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86513

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Realizacja zadań obywa się pod nieustanną presją czasu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział. Analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych
 • Sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK). Sporządza wydruki wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzi bieżącą archiwizacje dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD)
 • Kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych
 • Prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału
 • Wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe. Prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań. Prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK
 • Prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału. Uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
 • Analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych. Sporządza sprawozdania budżetowe i KFD. Współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazanych w programach inwestycyjnych
 • Prowadzi rejestr umów. Wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości,
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur postepowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP,
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej,

APLIKUJ TERAZ