Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79221

Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadania związane z realizacją prac realizowanych przez elektryków w KWP/KMP/KPP;
 • Prowadzi Książki obiektów, nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie KWP w Rzeszowie oraz nadzoruje ich prowadzenie przez osoby wyznaczone w KMP/KPP;
 • Przygotowuje dokumentację przetargową do postępowań o zamówienia publiczne na zakup sprzętu i materiałów do remontu i robót konserwacyjnych (opis techniczny przedmiotu zamówienia, wyliczenie wartości zamówienia, przygotowanie projektów umów);
 • Sporządza oraz prowadzi ewidencję wniosków leżących w gestii zespołu;
 • Prowadzi ewidencję faktur i umów oraz przekazuje je do Wydziału Finansów;
 • Uczestniczy w przeglądach odbywajacych się na obiektach KWP w Rzeszowie jako członek komisji;
 • Przestrzega zasad bhp przy realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej roku pracy w administracji publicznej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie pioświadczenia bezpieczeństwa osobowego

APLIKUJ TERAZ