Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 59626

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym: przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, prowadzenie procedury administracyjnej o nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu remediacji oraz nakładaniem na władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę obowiązku przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego planu remediacji;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi obejmujących przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; opracowywanie projektów planu remediacji; przeprowadzanie remediacji oraz spraw związanych z przeprowadzaniem działań naprawczych;
 • prowadzenie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko na terenach zamkniętych obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń emisyjnych na terenach zamkniętych;
 • współudział w uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przed wydaniem innych rozstrzygnięć wymagających takich uzgodnień;
 • współudział w opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego oraz polityk, strategii lub programów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i biologii lub/i geologii lub/i geografii lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
 • obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody,
 • umiejętność zarządzanie zasobami
 • asertywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.