Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 57533

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi kilka razy w miesiącu.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki w użytkowaniu i magazynie dla komórek organizacyjnych KWP oraz KMP/KPP w celu prawidłowego nadzoru nad majątkiem Policji;
 • Planowanie i realizacja wydatków za dzierżawę łączy i kanalizacji kablowej dla KWP, KMP/KPP i użytkowników pozaresortowych w celu ograniczenia wydatków finansowych;
 • Rozliczanie kosztów usług telekomunikacyjnych w celu prawidłowego wydatkowania środków budżetowych;
 • Prowadzenie ewidencji dzierżawionych łączy i kanalizacji kablowych w garnizonie podkarpackim w celu prawidłowego nadzoru nad dzierżawionymi mediami przez KWP;
 • Udział w postępowaniach przetargowych na usługi telekomunikacyjne w celu zapewnienia tych usług dla policjantów i pracowników Policji;
 • Opracowywanie faktur pod względem merytorycznym w celu właściwej ewidencji zakupionego sprzętu, materiałów teleinformatycznych oraz usług telekomunikacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Minimum 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomicznym lub gospodarki materiałowo-technicznej w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji; Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość Zarządzenia nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego do systemu SWOP
 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.