Praca: Specjalista do spraw zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/4442
OBOWIĄZKI:
Ogólny zakres obowiązków1.Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego.2.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3.Samodzielne przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy PZP oraz regulaminem wewnętrznym, a w tym: przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.); opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się; publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem w BZP; obsługa platformy e-Zamówienia.4.Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.5.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.6.Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi.7.Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych.8.Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.9.Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych oraz aktualizacji wewnętrznych dokumentów Teatru w tym zakresie tj. regulaminów etc. .10.Realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym, a w tym:opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów we współpracy z prawnikiem Teatru, w postępowaniach do których przepisów ustawy pzp nie stosuje się,11.Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych, a w tym: sporządzanie oraz zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu oraz informacji o udzieleniu zamówienia,12.Udział w opracowywaniu projektów zarządzeń w zakresie zamówień publicznych.13.Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.14.Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.15.Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w Teatrze w zakresie wyżej opisanym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Umiejętności bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków; umiejętności negocjacyjne; wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. Doświadczenie zawodowe 5 lat na podobnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi .Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie