Praca: Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/1447
OBOWIĄZKI:
rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych uczestników OHP oraz lokalnego rynku pracy i opracowanie na ich podstawie ofert szkoleniowych, tworzenie bazy instytucji szkoleniowych i ofert edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy wykonywanie zadań logistycznych dotyczących organizacji kursów zapewniających ich sprawne i efektywne przeprowadzenie, ścisła współpraca z doradcami zawodowymi MCIZ, MCK / pośrednikami pracy z MBP oraz z kadrą pedagogiczną Hufców Pracy, uczestnikami i absolwentami OHP, udział w pracach Zespołów Wsparcia uczestników OHP powołanych przy każdej jednostce opiekuńczo wychowawczej na terenie działania macierzystego CEiPM, promowanie oferty szkoleniowej dla uczestników i absolwentów OHP, prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej dot. kursów i szkoleń w środowisku lokalnym, organizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników i absolwentów OHP mających na celu nabycie lub podniesienie kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, koordynowanie procesu przygotowania i realizacji szkolenia ich organizację, przebieg i rozliczenie, zapewnienie wewnętrznego nadzoru, prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji, inicjowanie i realizacja programów autorskich oraz udział w projektach realizowanych przez OHP i instytucje współpracujące, rozliczanie kursów pod względem merytorycznym i finansowym, sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących przebiegu i realizacji kursów i szkoleń zawodowych. wypełnianie druków planistycznych i sprawozdawczych zgodnie z obowiązującą w OHP instrukcją statystyczną, rekrutacja uczestników na kursy i szkolenia, zatwierdzona decyzją Komisji Rekrutacyjnej, skierowanie klienta bądź grupy klientów na szkolenia indywidualne lub organizacja grupy szkoleniowej, nawiązanie współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucjami rynku pracy, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przeprowadzenie w siedzibie CEIPM pierwszego spotkania informacyjnego dla uczestników szkolenia w zakresie: praw i obowiązków uczestników i organizatorów szkolenia, przebiegu szkolenia w poszczególnych etapach, ścieżki komunikacyjnej pomiędzy uczestnikami szkolenia a organizatorami na wypadek nieprzewidzianych okoliczności nadzór nad realizacją szkolenia, kontrola prawidłowości przebiegu szkolenia, doraźna interwencja w wypadku wystąpienia nieprawidłowości, współdziałanie z urzędami, instytucjami i organizacjami upoważnionymi do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych rejestracja i aktywny udział na platformie edukacyjno symulacyjnej OHP, opracowywanie informacji dotyczących bieżących działań dla młodzieży oraz organizowanych na rzecz społeczności lokalnych w celu zamieszczenia ich na portalu ECAM Specjalista ds. rozwoju zawodowego realizuje pozostałe zadania zgodnie z obowiązującym Standardem usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie - specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta powinien posiadać wyksztalcenie wyższe bez wymogu doświadczenia zawodowego- specjalista ds. rozwoju zawodowego powinien posiadać wykształcenie wyższe i minimum rok doświadczenia zawodowego w organizacji szkoleń. kierunek / specjalność preferowane jest ukończenie studiów wyższych o charakterze społecznym, np. pedagogika, pedagogika pracy, socjologia, psychologia, polityka społeczna, ekonomia, prawo i administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi itp. Jeśli kandydat nie ukończył studiów wyższych o kierunku społecznym, może wykazać się ukończeniem studiów podyplomowych lub szkoleń, które miały w swoim programie zagadnienia świadczenia usług rynku pracy bądź organizacji szkoleń, lub wykazać się zdobytym minimum rocznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego w instytucji rynku pracy bądź innej firmie. Niezależnie od ukończonej edukacji kandydaci na specjalistę ds. rozwoju zawodowego OHP powinni się wykazać kompetencjami społecznymi pozwalającymi na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków uprawnienia - od kandydatów na specjalistę ds. rozwoju zawodowego wymaga się zaświadczenia o niekaralności.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie