Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 78482

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca przy komputerze;


-      praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (tj. praca w laboratorium, praca w terenie);


-      praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;


-      nietypowe godziny pracy (np. wykonywanie badań interwencyjnych po godzinach pracy, pełnienie dyżurów);


-      wysiłek fizyczny (np. praca w terenie);


-      wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak: podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary oraz opracowuje wyniki i sporządza sprawozdania ze zrealizowanych badań i pomiarów.
 • Przygotowuje próby środowiskowe do badań fizykochemicznych.
 • Prowadzi zapisy z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne oraz opracowuje i wdraża nowe i nowelizowane procedury badawcze.
 • Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość podstaw ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość podstaw norm i technik pobierania próbek oraz postępowania z próbkami środowiskowymi (woda powierzchniowa, woda podziemna, gleba, odpady, powietrze atmosferyczne);
 • znajomość podstaw norm i technik pomiarów hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego, lotniczego, promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w laboratorium;

APLIKUJ TERAZ