Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139382

Warunki pracy

- praca jednozmianowa,


- ośmiogodzinny system pracy,


- praca administracyjno-biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (brak wind, brak podjazdów).
Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
z wykorzystaniem monitora ekranowego.


 

Zakres zadań

 • prowadzi dziennik korespondencji, wykazy przesyłek nadanych i otrzymanych oraz książki doręczeń,
 • wykazuje zrealizowane liczby dziennika dokumentów i spraw, celem przygotowania ich do zarchiwizowania,
 • prowadzi ewidencję aktów prawnych oraz zapoznaje z nimi funkcjonariuszy Wydziału,
 • współpracuje z jednostkami Policji, Sądami, Prokuraturą oraz innymi Instytucjami na terenie Polski w zakresie wynikającym z realizacji powierzonych obowiązków służbowych,
 • wykazuje bieżące liczby dziennika funkcjonariuszy zwalnianych i przenoszonych w celu właściwego rozliczenia z dokumentacji,
 • prowadzi skorowidze do dzienników korespondencyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odbiera i przesyła pocztę elektroniczną Wydziału, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • gromadzi, przygotowuje informację dla przełożonego oraz opracowuje i sporządza pisma zlecone przez przełożonego,
 • utrzymuje kontakt z kierownikami i pracownikami innych ogniw i jednostek podległych KMP w Rzeszowie w zakresie obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w sekretariacie w jednostkach administracji publicznej.
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Ustawy o Policji,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Ustawy Kodeks Karny,
 • znajomość Ustawy Kodeks postępowania karnego.