Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76681

Warunki pracy

Praca kancelaryjno – biurowa


Ośmiogodzinny system  pracy


Wysiłek fizyczny związany z porządkowaniem i opracowywaniem dużej ilości dokumentów


 

Zakres zadań

 • 1.Obsługa obiegu poczty i dokumentacji służbowej oraz procesu archiwizacji w ramach KMP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa i pragmatyką służbową przetwarzania w/w dokumentacji.
 • 2.Realizuje czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania, w tym dokonuje rejestracji w urządzeniach i systemach teleinformatycznych.
 • 3.Realizuje czynności związane z archiwizacją dokumentacji zakończonej w celu jej właściwego zabezpieczenia i przygotowania do przekazania na stan składnicy akt.
 • 4.Zapewnia ochronę przetwarzanym dokumentom przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub utratą w celu zabezpieczenia informacji prawnie chronionych.
 • 5.Udziela informacji i wsparcia funkcjonariuszom oraz pracownikom w zakresie obiegu dokumentacji służbowej i procesu archiwizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego zakresu czynności.
 • 7.Na polecenie Naczelnika Wydziału ds. OIN wspiera poszczególne komórki organizacyjne i jednostki podległe KMP w Rzeszowie w zakresie zadań wymienionych powyżej w celu zapewnienia niezakłóconego procesu archiwizacji i obiegu dokumentacji służbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • 1.terminowość i dyscyplina pracy
 • 2.znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym,
 • 3.znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi
 • 4.umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • 5.znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • 6.znajomość ustawy o Policji
 • 7.znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w jednostkach policji
 • Praca związana z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej

APLIKUJ TERAZ