Praca: Inspektor wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84749

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi rozliczenia finansowe zadań realizowanych przez Wydział oraz zadań refundowanych z budżetu Wojewody Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z planem wydatków Wydziału,
 • gromadzi niezbędne dane, przygotowuje projekty planu potrzeb środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozostałych wydatków obronnych a także z zakresu państwowego ratownictwa medycznego i kwalifikacji wojskowej oraz opracowuje w Wydziale dokumentację potrzebną do sporządzenia budżetu zadaniowego Wojewody Podkarpackiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym z wykorzystaniem aplikacji BUZA,
 • przygotowuje plan wydatków rzeczowo - finansowych Wydziału z podziałem na realizowane zadania zgodnie z przyznanym limitem oraz wieloletnie plany finansowe, w tym zakresie,
 • dokonuje analizy wydatków, sporządza obowiązujące sprawozdania, zgodnie z wymogami ustawowymi, w zakresie planowania budżetu oraz jego wykonania, na potrzeby wewnętrzne Urzędu, kompletuje i opracowuje informacje oraz sporządza kompleksowe analizy na etapie planowania i realizacji budżetu na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • realizuje sprawy związane z planowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz związanych ze zlecaniem podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowych i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnych osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 • współuczestniczy w przedstawianiu założeń dot. finansowania zespołów ratownictwa medycznego w celu przedstawienia ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, dokonuje planowania, wydatkowania, rozliczeń i analiz wykorzystania środków finansowych w ramach wydatków bieżących, zadań inwestycyjnych i dotacji w części „ratownictwo medyczne”,
 • rejestruje zamówienia/zlecenia oraz umowy na realizację zadań Wydziału oraz prowadzi ich ewidencję.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach fonansowo-księgowych - powyżej 1 roku.
 • Znajomość przepisow ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowosci, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o kontroli w administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ