Praca: Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139018

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci.

Zakres zadań

 • Udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne.
 • Koordynuje obsługę zagadnień prawnych w zakresie przygotowania pozwów, wniosków, pism procesowych do sądów i organów administracji.
 • Współpracuje z Prokuratorią Generalną RP, występuje przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych.
 • Współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń).
 • Sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów oraz inne dokumenty, a także opracowuje teksty umów o charakterze nietypowym.
 • Współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału.
 • Opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej.
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B"
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Aplikacja radcowska lub adwokacka.Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.