Praca: Główny specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 137669

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,


• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


• wyjazdy w teren w celu dokonywania kontroli,


• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w trybie odwoławczym i w trybach szczególnych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ewidencji gruntów oraz scaleń i wymiany gruntów,
 • opracowywuje projekty odpowiedzi, na skargi stron na decyzje organu odwoławczego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kompletuje akta w celu przekazania skargi wraz z aktami do sądu,
 • bierze udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • analizuje, sprawdza i rozpatruje pisma i korespondencje z zakresu spraw ewidencji gruntów i budynków oraz scalania i wymiany gruntów,
 • rozpatruje skargi i wnioski stron,
 • przeprowadza kontrole działania administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych (rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków), o gospodarce nieruchomościami, o scalaniu i wymianie gruntów, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub 5 - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Pozostałe zakresy uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.