Praca: Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 80282

Warunki pracy

Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim:brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca wykonywana w terenie.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzor inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych. Przygotowuje lub współpracuje z zespołem przygotowującym dokumentacje przetargowa/wniosek, opis przedmiotu zamówienia - dla mniejszych remontów wraz z rysunkami, wyliczenie wartości zamówienia, projekt umowy/ dla zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Opracowuje lub współpracuje z zespołem sporządzającym programy inwestycji dla nowych zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych robót dla dużych zadań remontowych;
 • Wykonynuje przeglądy nieruchomości i przygotowuje opisy niezbędnych robót remontowych wraz z szacunkową wyceną;
 • Bierze udział w komisjach przetargowych rozstrzygających postępowania dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Współpracuje z projektantami podczas opracowania projektów zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • Przygotowuje materiały do wniosków dotyczących uzyskiwania środków z funduszy unijnych;
 • Opracowuje przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla zadań remontowych, które nie wymagają opracowania dokumentacji projektowej;
 • Przestrzega zasad bhp przy realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru branży budowlanej
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniającej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy BHP dla nadzoru
 • Poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

APLIKUJ TERAZ