Praca: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Tyczyn
Numer: StPr/21/5049
OBOWIĄZKI:
Główny zakres obowiązków:- Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.- Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.- Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.- Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.- Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.- Naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.- Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.- Obsługi programu PŁATNIK sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.- Sporządzanie sprawozdań finansowych RBN, RBZ, RBUN, RBUZ, GUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.- Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.- Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych.- Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.- Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.- Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.- Rozliczanie pozyskanych środków finansowych z zewnętrznych źródeł
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Nasze wymagania:Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Poza tym- posiada obywatelstwo polskie- obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet- znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania pracy w księgowości- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;- doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;- znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK;- umiejętność interpretowania przepisów; Mile widziane:- kursy i szkolenia z zakresu księgowości w instytucji kultury- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku- kreatywność, samodzielność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność- znajomość programu firmy Softres Oferujemy: - pracę w wymiarze 3/4 etatu- dodatek funkcyjny 20%- dodatek stażowy od 5% do 20% - przyjazne środowisko pracy- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia- świadczenia pozapłacowe - ekwiwalent urlopowy, kasa zapomogowo pożyczkowa Pobory: wynagrodzenie zasadnicze 2450 bruttoWymiar czasu pracy 3/4 etatuTermin składania dokumentów do 05.11.2021 r.

Miejsce pracy:

Tyczyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie