Praca: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/2787
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównej księgowej:1.Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.3.Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.4.Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.5.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.6.Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.7.Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów.8.Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.9.Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.10.Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.11.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.12.Sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi szkoły.13.Przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników.14.Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji).15.Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej.16.Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń.17.Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników.18.Terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego.19.Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędowi Skarbowemu.20.Sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniu do GUS, SIO.21.Sporządzanie wymaganych przez Organ Prowadzący analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości.22.Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły.23. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej na zlecenie dyrektora szkoły i inne prace zlecone przez zwierzchnika.24.Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: 1.Obywatelstwo polskie.2.Spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych: 1)ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; 2)ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; 3)wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;4)posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.3.Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.4.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. Wymagania dodatkowe1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.2. Znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS i PFRON.3. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.4. Umiejętność obsługi komputera i programów: Płace Optivum, Inventarz Optivum, Płatnik, PFRON, System Informacji Oświatowej SIO.5. Umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych do GUS.6. Biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobów Internetu.7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.8. Rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.Warunki pracy na stanowisku: 1.Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym.2.Praca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rzeszowie.3.Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. 4.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie