Praca: Drogomistrz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76620

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-       praca w biurze i w terenie,


-       praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-       nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


-       praca pod ruchem drogowym.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


-       budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


-       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


-       budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami,
 • Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami,
 • Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do kierowania ruchem
 • Znajomość przepisów z zakresu: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeksu postępowania administracyjnego

APLIKUJ TERAZ