Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 78415

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca w nietypowych godzinach,


- na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na VII piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.


 

Zakres zadań

 • określa współpracę jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego z organami administracji publicznej oraz z jednostkami współpracującymi z systemem ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powiadamiania, alarmowania i dysponowania jednostek, organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analizy działań ratowniczych oraz organizacji wspólnych ćwiczeń,
 • współdziała w opracowywaniu i aktualizacji Planu działania systemu PRM w zakresie określania kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego,
 • przygotowywuje uwagi do projektów aktów prawnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz propozycje zmian przepisów prawnych,
 • prowadzi sprawy związane z zatwierdzaniem okresu edukacyjnego i wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych oraz dla dyspozytorów medycznych,
 • prowadzi sprawy związane z właściwym funkcjonowaniem jednostek systemu PRM w czasie sytuacji kryzysowych oraz odziaływaniem na podmioty lecznicze,
 • prowadzi bieżącą obsługę stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, przygotowywuje grafiki czasu pracy oraz przygotowywuje pisma do podmiotów leczniczych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 6 miesięcy,
 • Znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ