Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76016

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.


 

Zakres zadań

 • wykonuje zadania sekretarza Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, współpracuje z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w tym przygotowuje orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej rozpatrywane przez WKLek jako organ II instancji lub w trybie nadzoru,
 • współpracuje z organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, poprzez zebranie informacji o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do rejestru osób objętych rejestracją, przygotowuje dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych zbiorczą informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru na terenie województwa,
 • sporządza wojewódzki plan rejestracji na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,
 • prowadzi postępowania administracyjne II instancji w sprawach dotyczących: uznania żołnierza czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, a także żołnierza samotnego, a także orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, w tym reprezentowanie przed Sądem Administracyjnym Wojewodę na podstawie udzielonego doraźnie pełnomocnictwa,
 • uczestniczy w przygotowaniu projekty aktów normatywnych (rozporządzenie, zarządzenie) dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w województwie, a także wojewódzkiego plan kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, oraz realizuje zadania w zakresie sprawozdawczości dotyczącej przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
 • uczestniczy w przygotowaniu porozumień (umów) Wojewody z organami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi, w sprawie powierzenia (realizacji) zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • uczestniczy w planowaniu i realizacji zadań związanych z zapewnieniem świadczeń w zakresie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej, oraz przygotowuje projekty umów wykonywania przez wybrane podmioty lecznicze specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 • uczestniczy w planowaniu środków finansowych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym w opracowaniu planu podziału środków finansowych,
 • uczestniczy w kontrolach realizacji zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego wspierając oraz współuczestniczy w opracowaniu dokumentacji planistycznej i wykonawczej, w części spraw objętych ustalonym zakresem czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 1 rok,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ