Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 42137

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • weryfikowanie wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. udzielenia: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, a także przedłużenia wizy krajowej bądź wizy Schengen,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczących zalegalizowania pobytu na terytorium RP, tj. zarejestrowania pobytu obywatela UE, wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wymianę: karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, a także wniosków o wydanie i wymianę innych dokumentów (podróży, tożsamości),
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wpisanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji zaproszeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych - powyżej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. oraz przepisów wykonawczych odnoszących się do zadań wojewody; o wjeździe na terytorium rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin z 14 lipca 2006 r. oraz przepisów wykonawczych odnoszących się do zadań wojewody; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych (alternatywnie: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski).

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.