Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 43695

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.

Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Sporządzanie pism w zakresie właściwości komórki kierowanych do innych organów,
 • Prowadzenie rejestrów spraw, przygotowywanie i przekazywanie akt w związku ze skargami do sądów administracyjnych na rozstrzygnięcia przygotowywane w Dziale. Informowanie organów I instancji o przebiegu prowadzonych spraw, wydawanych rozstrzygnięciach, środkach zaskarżenia i orzeczeniach sądów,
 • Sporządzanie informacji dla potrzeb sprawozdań z działalności Działu, sporządzanie sprawozdań z działalności Działu oraz wykonywanie czynności technicznych w Dziale,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach należących do właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej jako organu I i II instancji w zakresie podatku od towarów i usług- stosownie do właściwości Działu,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 6 miesięcy w obszarze finansów, księgowości, podatków

 • Znajomość przepisów ustaw: Ordynacji podatkowej, o podatku od towarów i usług oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętność dokonywania analiz i rozwiązywania problemów
 • Wymagania interpersonalne: komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.