Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 88115

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno–inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, a także z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • Uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • Monitoruje rozwój technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki
 • Współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk
 • Współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych
 • prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

APLIKUJ TERAZ