Praca: Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 50697

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym opracowywanie projektów postanowień stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz opracowywanie projektów postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000,
 • wykonywanie prac o charakterze logistyczno – administracyjnym w ramach projektu oraz wspomaganie pracy koordynatora projektu w zakresie zamówień publicznych,
 • przekazywanie wykonawcom wyłonionym do realizacji działań w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków nieleśnych zależnych od wód”, danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z zawartymi umowami,
 • przygotowywanie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu, ustala warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000,
 • prowadzenie postępowań związanych z wykonaniem działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000,
 • prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem zezwoleń na realizację planu lub przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie minimum średnie w zakresie: ochrona środowiska lub leśnictwo lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody lub leśnictwa
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych ustawa o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, gospodarki leśnej, planowania przestrzennego oraz znajomość prawa w tym zakresie,
 • Samodzielność i inicjatywa, asertywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ochrony przyrody; planowania przestrzennego; ocen oddziaływania na środowisko; gospodarki wodnej; oddziaływań na zasoby przyrody;
 • rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikowanie się z misją urzędu

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.