Praca: Inspektor

Oferta przeniesiona do archiwum
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 39220

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • inicjowanie, przygotowywanie, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej,
 • współpraca z jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji wspólnych zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wymogów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Udział w uzgodnieniach warunków zawieranych umów w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wspieranie pracowników komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej,
 • współpraca z pracownikami urzędów skarbowych w zakresie realizacji powierzonych zadań z zakresu właściwości rzeczowej komórki oraz współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1,5 roku w administracji
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Łatwość komunikacji: otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik zajmujący dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty,
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ


  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.