Praca: Asystent do spraw księgowości

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/19/2506
OBOWIĄZKI:
- segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju- sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym- przygotowywanie dokumnetów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych- sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami- wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów- kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących- przygotowanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami- wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych- archiwizowanie dowodów księgowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby: - bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne - z ustalonym II profilem pomocy,- które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,- które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),- długotrwale bezrobotne (tj. w przypadku osób poniżej 25 roku życia nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 6 miesięcy*, w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 12 miesięcy*).* Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu (do czasu pozostawania bez pracy nie wliczamy okresu nauki w systemie stacjonarnym)Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do rozpoczęcia stażu nie może upłynąć okres 4 miesięcy.luboferta stażu w ramach projektu RPO WP V, dla osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Rzeszów, z wyznaczonym II profilem pomocyMożliwe jest posoadanie wykształcenia średniego ogólnego, po uprzednim przeszkoleniu.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

997,4 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.